Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Axa 4 - LEADER

Axa IV – LEADER

Obiectivul general al Axei IV – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea initiaţivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.

Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER va fi programată şi coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona.

 

Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.

Tot prin Axa IV – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

În anul 2009 s-a făcut o primă selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).

Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  

După prima selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), se vor iniţia alte parteneriate ce vor intra în procesul de selecţie până la sfârşitul anului 2010.

Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv :

Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare;

Măsura 431 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.


Motivaţie

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.

Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către comunităţile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru totul nevoile spaţiului rural.

Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei structurale.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

Astfel, comunităţile locale vor determina în urma unor studii locale: care sunt nevoile zonei în care trăiesc, care sunt modalităţile de satisfacere a acestora şi cum poate fi pus în valoare potenţialul endogen, acţiuni în urma cărora spaţiul rural va evolua în folosul comunităţilor locale.

Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

 

Obiective


Obiectivul general al axei 4 - Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală

 

Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei locale şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor.

De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor.

Un alt deziderat îl constituie construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Strategiile elaborate şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga co-finanţarea privată.

Datorită caracterului orizontal al axei 4, ce presupune accesarea mai multor măsuri din cadrul axelor FEADR, impactul acţiunilor implementate prin această abordare este foarte ridicat şi acoperă o arie largă de acţiuni şi beneficiari.

LEADER poate juca un rol important în stimularea unor abordări noi şi inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovaţia va fi încurajată prin flexibilitate şi libertate în luarea deciziei privind acţiunile ce se doresc a fi puse în practică.

Inovaţia în zonele rurale poate implica transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte, modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale.

Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte.

Axa LEADER constituie o noutate în România şi reprezintă o provocare pentru toţi actorii ce vor fi implicaţi în implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambiţioase. Aceasta urmează a fi implementată „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare. O primă selecţie de Grupuri de Acţiune Locală este prevăzută pentru anul 2009, acestea reprezentând prin „puterea exemplului” un stimulent şi un sprijin real pentru alte teritorii, precum şi pentru parteneriate ce nu au ajuns la maturitate urmând ca acestea să participe la ultima selecţie a GAL.

Obiectivele specifice urmăresc:

- participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală şi încurajarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor tradiţionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.).

(măsura 41)

- încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării (măsura 421),

- stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală (măsura 431)

Obiectivele operaţionale se regăsesc în fişele tehnice ale măsurilor 41, 421 şi 431.

 

Măsuri

 

Acţiunile ce vor fi întreprinse în cadrul Axei 4, prin intermediul celor 3 măsuri, pot fi sintetizate astfel:

 

-         Măsurile 41 şi 421, prin intermediul cărora, se implementează strategiile de dezvoltare locală de către GAL, în teritoriile selectate, oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 şi 3 din FEADR, în concordanţă cu strategia elaborată la nivel local, ce se va materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate.

 

-         Măsura 431, divizată în două sub-măsuri, respectiv:

-         Sub-măsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locale şi pregătirea Planului de Dezvoltare Locală în vederea participării la selecţia GAL-urilor;

-         Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune Locală pentru: cheltuieli de funcţionare, animare şi dobândirea de competenţe.

 

Ponderea partenerilor în cadrul Grupului de Acţiune Locală

 

GAL-urile reprezintă parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor:

 

Public

-        administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.)

-        servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.)

 

Privat

-        sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);

-        sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);

-        sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);

-        organizaţii de întreprinzători;

-        societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale, etc.).

 

Societate civilă

-        organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);

-        persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.

 

La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.

 

Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER

Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER îl constituie spaţiul rural definit conform legislaţiei din România (comune şi oraşe) la care se adaugă un  număr de 206 oraşe mici (care nu depăşesc 20.000 locuitori). Includerea oraşelor în teritoriul eligibil LEADER va asigura coerenţa teritorială, masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice, pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă.

Coerenţa teritorială va elimina riscul ca acţiunile prevăzute a fi implementate într-un teritoriu să întâmpine diverse obstacole prin formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi administrative fără continuitate teritorială şi lipsite de punctul comun reprezentat de un oraş care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile create în timp între locuitori.

Deşi conform legislaţiei naţionale în vigoare spaţiul rural reprezentat de comune şi sate, şi spaţiul urban compus din oraşe şi sate aparţinătoare ale acestora, este delimitat utilizând anumite criterii, oraşele ce vor fi parte componentă a unui GAL, în marea lor majoritate, au fost create în mod artificial, neavând la bază criterii corecte, aşa încât astăzi se află într-o situaţie contradictorie, deoarece gradul lor de dezvoltare, în cele mai multe cazuri, este precar, iar economia locală se axează în principal pe sectorul agricol. Problemele cu care se confruntă locuitorii acestor oraşe sunt similare cu cele întâlnite în sate şi comune, diferenţiindu-se de fapt doar prin numărul mai ridicat de locuitori din cadrul unităţii administrative, fapt ce duce spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural de localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor.

Mai mult, pentru asigurarea caracterului rural al teritoriilor sub-regionale bine identificate acoperite de GAL, şi pentru evitarea direcţionării greşite a strategiei şi proiectelor, din aria de acoperire a unui GAL va putea să facă parte un singur oraş, iar în condiţii excepţionale, ce vor trebui argumentate în conformitate cu principiile abordării LEADER, vor fi acceptate două sau mai multe oraşe, dar care să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori. Totodată, populaţia din oraşele mici nu poate depăşi 25% din numărul total de locuitori dintr-un GAL.

 

În vederea evitării absorbţiei masive a fondurilor LEADER de către oraşe, organizaţiile ce provin din oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă, etc. nu vor avea o pondere mai mare de 25% la nivel decizional.

Totuşi, ca excepţie, GAL-ul poate selecta proiecte individuale ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în alte oraşe care nu fac parte din aria de acoperire a GAL, atât timp cât proiectul este în beneficiul zonei rurale (de exemplu, un proiect ce include dezvoltarea într-un oraş a unui punct de desfacere a produselor provenite de la ferme aflate în zona rurală învecinată).

Astfel, suprafaţa eligibilă pentru Leader cuprinde o populaţie de aproximativ 11,7 mil., din care aproximativ 2 milioane provin din oraşe, iar suprafaţa eligibila pentru implementarea axei LEADER este de 227.000 km2 (207.000 km2 spaţiul rural definit conform definiţiei naţionale, la care se adaugă aproximativ 20.000 km2 suprafaţa deţinută de oraşele cu până la 20.000 locuitori). Astfel, 17% din populaţia spaţiului eligibil LEADER poate proveni din oraşe mici şi aproximativ 9% din suprafaţa eligibilă va fi cea deţinută de oraşele mici cu până la 20.000 locuitori.

Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”